عباس نوشت

افزایش انجام گرفتید مصرف سیگار در ایران

۶ خرداد ۱۳۹۷

به نقل «عباس نوشت»، مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت،درمان و تعلیم پزشکی گفت: روند مصرف دخانیات در ایران به علت بالا رفتن مصرف قلیان در حال افزایش هست و طی تعداد سال فردا به انجام گرفتت میزان مصرف دخانیات در کشور بالا می رود.

بهزاد ولی زاده افزود: طبق آمار سال ۹۰، حدود ۱۱ درصد مصرف کنندگان سیگار، مصرف کنندگان روزانه بودند که ۲۰ درصد آنان را آقاان و ۶ دهم درصد را خانومان تشکیل می دادند. همان سال ۱۴ درص جمعیت، انواع محصولات دخانی را به صورت دائمی و تفننی مصرف می کـــردند که ۲۴ درصد آنان آقاان و سه درصد خانومان بودند.

وی افزود: متاسفانه در سال های ۸۸ تا ۹۰ روند افزایش ۵۰ درصدی مصرف قلیان را داشتیم در حالی که مصرف سیگار ثابت ماند.
ولی زاده خاطرنشان کـــرد: در سال ۹۵، شاخص مصرف سیگار یک درصد افزایش یافت و به ۱۴٫۱ درصد جمعیت برای انواع محصولات دخانی به صورت روزانه و غیرروزانه رسید. مصرف سیگار در روستاها افزایش از منطقهها هست که علت آن افزایش بودن مصرف قلیان در روستاههست.

مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت گفت: حدود هفت درصد جمعیت ۱۸ تا ۲۵ سال، ۱۲ درصد جمعیت ۲۵ تا ۳۴ سال، ۱۶ درصد جمعیت ۳۵ تا ۴۴ سال و ۱۸درصد جمعیت ۴۵ تا ۵۴ سال کشور مصرف کننده محصولات دخانی هستند و افزایشین میزان مصرف دخانیات در گروه سنی ۴۵ تا ۵۴ سال هست.

مصرف سیگار طی تعداد سال فردا به انجام گرفتت افزایش خواهد یافت

مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت اظهار داشت: این روند در حال تغییر هست و به خاطر قلیان رانجام گرفت خواهد داشت. دلیل که قلیان به وسیله تفریح خانواده ها تبدیل انجام گرفته و قبح مصرف آن از بین رفته، خانواده ها متوجه نیستند قلیان چه آسیبی به سلامت وارد می کند و جلوی مصرف قلیان فرخانومدان خود را نمی گیرند.

ولی زاده افزود: این در حالی هست که نیکوتین موجود در قلیان، سیستم وابستگی فرد را فعال می کند و فرد حتما باید دخانیات مصرف کند و چون آماده کـــردن قلیان همه جا آسوده نیست، به تدریج به مصرف سیگار رو می آورند.

وی تاکید کـــرد: مصرف سیگار طی تعداد سال فردا به انجام گرفتت افزایش خواهد یافت بنابراین خانواده ها باید مصرف قلیان را در فرخانومدان خود جدی بگیرند. با از بین رفتن قبح قلیان خطر بزرگی خانواده های ایرانی را تهدید می کند بنابراین لازم هست که قلیان از جمع های

خانوادگی خارج شوند.
ولی زاده تصریح کـــرد: سرطان زایی عطر و طعم دهنده های قلیان اثبات انجام گرفته و وزارت بهداشت مصرف آنها را ممنوع کـــرده اما در پیاده سازی سیهست آن با وزارت صنعت دچار چالش هست. خانواده ها باید در این زمینه هوشیار باشند.

* هانجام گرفتار درباره افزایش مصرف سیگار بین خانومان
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت گفت: مصرف روزانه سیگار در خانومان در سال های ۹۰ تا ۹۵، یک درصد افزایش یافته اما مساله حائز اهمیت دیگر آن هست که پیش بینی می کنیم مصرف سیگار بین خانومان به ویژه در منطقههای بزرگ، افزایش یابد.
ولی زاده افزود: این افزایش به این علت رخ می دهد که وزارت صنعت مجوز فروش برخی سیگارها را در مراکز فروش به عنوان سیگار لایت -سبک- صادر می کند که ظاهر این سیگارها برای جوانان و خانومان گمراه کننده هست. آنان تصور می کنند که مصرف این گونه سیگارها آسیبی به سلامت شان وارد نمی کند و حتی مصرف آن را نوعی کلاس اجتماعی می دانند.
وی ادامه داد: از وزارت صنعت درخوهست داریم تا پایان بسته بندی های دخانیات در فرمت هستانداردی باانجام گرفت و بسته بندی های آن وسوسه کننده نباانجام گرفت.

سیگار اسلیم چاق می کند
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت گفت: افرادی که سیگار «اسلیم» مصرف می کنند بر این باورند که با مصرف آن، لاغر می شوند اما هشدارات سازمان جهانی بهداشت برتصویرش این مساله را ثابت کـــرده هست.

ولی زاده افزود: مطالعات سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که این سیگارها فرقی با سیگارهای متعارف در بسته بندی های هستاندارد ندارند بلکه چون باریک تر هستند، فرد تعداد نخ های افزایشی مصرف می کند و حجم افزایشی از نیکوتین را وارد بدن می کند بنابراین از وزارت صنعت می خواهیم در جهت حذف هرگونه عبارت گمراه کننده روی بسته بندی های سیگار نیز تلاش کند.

وی خاطرنشان کـــرد: برای کاهش مصرف سیگار نه تنها به سازمان ملل متحد تعهد داریم بلکه قرار هست تا سال ۱۴۰۴، حدود ۳۰ درصد از مصرف سیگار در کشور نیز کهسته شود.

مسئول دبیر خانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات یادآور انجام گرفت: برای رسیدن به این دنبال به تلاش پایان سازمان ها نیاز هست به طور مثال تعلیم و پرورش با ترویج خانومدگی عاری از مواد دخانی، صدا و سیما با نمایش ندادن دخانیات در فیلم ها و سریال ها، وزارت صنعت با ساماندهی نظام توزیع و بسته بندی و افزایش سطح هانجام گرفتار و سازمان های آقام نهاد با مداخلات ابتکاری خود می توانند مصرف دخانیات را کاهش دهند.

۶۰ درصد واحدهای فروش سیگار مجوز ندارند

ولی زاده افزود: ۳۵ هزار واحد صنفی پروانه فروش محصولات دخانی دریافت کـــردند که این رقم، درصد کمی از واحدهایی را شامل می شود که اقدام به فروش دخانیات می کنند.

وی از آقام خوهست تخلفات مربوط به دخانیات را در اصناف به سامانه پاسخگوی ۱۹۰ هشدار دهند و گفت: پیش بینی می شود میزان مصرف سیگار در جامعه ایرانی به دلیل از بین رفتن قبح مصرف قلیان و همچنین افزایش مصرف بین خانومان به دلیل عرضه بسته بندی های گمراه کننده و وسوسه انگیز سیگار به انجام گرفتت افزایش یابد.

بخش های اجرا نانجام گرفته قانون دخانیات بعد از ۱۲ سال

مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت در ادامه به تشریح دلایل اجرایی نانجام گرفتن بخش هایی از قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات پرداخت و یادآور انجام گرفت: قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات یک سال بعد از ملحق انجام گرفتن ایران به معاهده کنترل دخانیات تصویب انجام گرفته؛ معاهده کنترل دخانیات در سال ۸۴ در مجلس تصویب انجام گرفته هست و قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات از مفاد این معاهده در سال ۸۵ به تصویب رسید.

ولی زاده افزود: اکنون که ۱۲ سال از تصویب این قانون می گذرد، در اجرای بندهایی از آن موفق بودیم و در بخش هایی نیز مانند قسمت های مربوط به مالیات سیگار موفق نبودیم؛ در ابتدای اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، ایران فعالیت های نیکوی داشت و عزم ملی برای اجرای آن وجود داشت؛ در آن سال ها، حمایت هایی در اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات داشتیم که منجر انجام گرفت تا ایران جزو موفق ترین کشورهای ناحیه مدیترانه شرقی -شامل ۲۲ کشور- در زمینه مبارزه با دخانیات باانجام گرفت.

وی ادامه داد: این موفقیت ها از ۶ راهکار کاهش تقاضا و دو راهکار کاهش عرضه محقق انجام گرفت. پنج راهکار از ۶ راهکار کاهش تقاضا – به غیر از افزایش مالیات بر محصولات دخانی- اجرا انجام گرفته هست.

افزایش مالیات سیگار اجرا نانجام گرفت

مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت گفت: طی این سال های همواره به علت وضعیت جغرافیایی ایران و مسائل کنترل قاچاق محصولات دخانی به علت تاثیری که ادعا می انجام گرفت که افزایش مالیات در افزایش قاچاق دارد از افزایش مالیات جلوگیری انجام گرفت.
ولی زاده افزود: قیمت محصولات دخانی در این سال ها با تورم سالانه کشور تطابق نداشته و نتوانسته قدرت خرید این کالای آسیب رسان را کاهش دهد و این مساله آسیب جدی بر اجرای قانون وارد کـــرده هست.
وی خاطرنشان کـــرد: بر اساس شاخص های معاهده کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت، کشورهای عضو این معاهده می توانند معادل ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی سیگار مالیات بگیرند که ایران در این زمینه موفقیتی نداشته هست.
وی تصریح کـــرد: به رغم اجرای بندهایی از قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات از جمله ممنوعیت تبلیغات محصولات دخانی و پایش وضعیت مصرف، اجرایی نانجام گرفتن اخذ مالیات از دخانیات موجب انجام گرفته که در این حوزه ها نیز موفق نباشیم.

فقط ۳ صنف مجاز به فروش سیگار هستند

مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت اظهار داشت: قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات فقط برای وزارت بهداشت نیست و وزارت بهداشت به عنوان یک نهاد نظارتی در کنار سایر دستگاه ها می تواند به وظایف خود در این زمینه عمل کند اما تکالیفی از این قانون به طور مثال مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت هست تا عرضه محصولات دخانی خرده فروشی را ساماندهی کند.
ولی زاده گفت: در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب انجام گرفته که صنوف عرضه کننده محصولات دخانی باید پروانه داشته باشند که فقط سه صنف سوپرمارکت، خوار و بار فروشی و سقط فروشی (خرده فروشی) مجاز به فروش محصولات دخانی هستند و ساز و کار اجرایی انجام گرفتن این مصوبه را باید وزارت صنعت فراهم کند.
وی افزود: برای اجرایی انجام گرفتن این مصوبه طی سه سال اخیر با هماهنگی وزارت صنعت، پروانه ای طراحی و ابلاغ انجام گرفت که بر اساس آن ۳۵ هزار واحد صنفی پروانه فروش محصولات دخانی دریافت کـــردند که این رقم، درصد کمی از واحدهایی را شامل می شود که به فروش دخانیات اقدام می کنند. دست کم زیاد از ۶۰ درصد واحدهای عرضه کننده دخانیات این پروانه را ندارند.
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت گفت: واحدهای متخلف از قانون کنترل دخانیات از سوی حوزه بازرسی بهداشت محیط وزارت بهداشت به مراجع قانونی معرفی شود اما متاسفانه پایین بودن میزان جرائم مانع این هست که قانون مبارزه با دخانیات به طور موثر اجرایی شود و صنف متخلف بعد از طی انجام گرفتن فرآیند پیچیده قانونی با پرداخت مبلغ کمی به عنوان جریمه، مجدد به فروش سیگار اقدام می کند.

۳ بند کلیدی قانون مبارزه با دخانیات اجرا نانجام گرفت
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت گفت: در پروانه طراحی انجام گرفته برای صنوف فروش دخانیات، سه بند به عنوان «آیتم بحرانی یا کلیدی» گنجانده انجام گرفته که در صورت تخلف از آن، پروانه فروش دخانیات برای صنف مربوطه برای متداوم باطل می شود. این سه آیتم بحرانی شامل فروش نخی سیگار، فروش محصول دخانی قاچاق و فروش دخانیات به افراد کاهش از ۱۸ سال هست که متاسفانه هیچکدام از این بندها اجرا نانجام گرفته اند.
ولی زاده افزود: این بندها، قدرت بازدارندگی دارد دلیل که صنوف برای آنکه از محل فروش دخانیات، درآمد داشته باشند از این بندها تمکین می کنند.
وی خاطرنشان کـــرد: به غیر از بازرسی محیط، شماره تلفن ۱۹۰، شماره شکایات آقامی هست و آقام می توانند هرگونه تخلف در واحدهای صنفی در زمینه دخانیات را به این شماره هشدار دهند، این شکایات به صورت آنلاین ثبت و به دانشگاه های علوم پزشکی ناحیه ارجاع داده می شود؛ این دانشگاه ها نیز کاهش از ۲۴ ساعت، بر صنف مربوطه نظارت و اعمال قانون می کنند. انتظار داریم وزارت صنعت نیز از بازرسان خود در این زمینه هستفاده کند.
وی یادآور انجام گرفت: حسن دیگر صدور پروانه فروش دخانیات این هست که فردی که تقاضای فروش دخانیات می کند به مجموعه ای از تعهدات تن در می دهد به طور مثال می پذیرد که در فاصله ۱۰۰ متری از اماکن تعلیمی، فرهنگی و مذهبی اقدام به فروش سیگار نکند. در حقیقت این پروانه، حکم کاهش دسترسی به محصولات دخانی را دارد.
وی تاکید کـــرد: در حال حاضر وزارت صنعت بر عمده فروشی و تولیدکنندگان دخانیات نظارت دارد و در صورت فروش آنها به خرده فروشی هایی که پروانه ندارند، پروانه توزیع کنندگان باطل می شود.