این افراد بعد از سلفی گرفتن جان خود را از دست دادند

عباس نوشت