عباس نوشت

تصویر ها/انعکاس

۱۶ اسفند ۱۳۹۶


محیط همان دست نامرئی هست که رفتارهای انسان‌ها را شکل می‌دهد. ما فکر می‌کنیم که عاداتمان نتیجه انگیزه‌ها، هستعداد و تلاش هست.