زنی که به زور و با گریه خود را به حیاط وزارت کشور رساند!

عباس نوشت