عباس نوشت

شرایط واگذاری کودکان معتاد به مراکز شبه‌ خانواده

۲۳ خرداد ۱۳۹۷

شرایط واگذاری کودکان معتاد به مراکز شبه‌خانوادهپول‌نیوز مدیر مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از فعالیت ۶ مرکز اقامتی میان مدت برای کودکان معتاد درمان‌انجام گرفته بدسرپرست یا بی‌سرپرست در سراسر کشور رویداد داد.

فاطمه عباسی با بیان اینکه ۶ مرکز اقامتی میان مدت برای اقامت کودکان معتاد درمان‌انجام گرفته در ۵ هستان مشغول به کار هستند، گفت: از میان این ۶ مرکز، دو مرکز در پایتخت فعال‌اند. مسالهای که وجود دارد این هست که درمان کودکان معتاد زیر ١٨ سال باید حتما در بیمارستان انجام شود و آنها در بیمارستان سم زدایی شوند.

او با اشاره به روند درمان کودکان معتاد گفت: اگر این کودکان بعد از سمزدایی خانواده‌ای داشته باشند به خانواده‌شان برگردانده‌ می‌شوند؛ اما در غیر این صورت اگر خانواده‌شان معتاد بوده و به لحاظ مالی نیز ضعیف باانجام گرفت، سازمان بهزیستی یارانه‌ای را به آنها پرداخت می‌کند تا پدر یا مادر معتاد آنها نیز درمان شوند.

مدیر مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به پلن بهزیستی برای نگهداری از کودکان معتاد بی‌سرپرست و یا بدسرپرست، تصریح کـــرد: اگر کودک بی‌سرپرست یا بدسرپرست باانجام گرفت وارد مراکز بهزیستی می‌شود. به عبارت دیگر بعد از فرایند سم زدایی و گذشت مدت کوتاهی از اقامت کودکان در مراکز اقامتی میان مدت، آنها به مراکز شبه خانواده منتقل می‌شوند.