عباس نوشت

شگفتی مخاطبان فضای مجازی از اظهارات کشیش مسیحی در مورد مسلمانان

۶ خرداد ۱۳۹۷

در حالی که جریان اسلام ستیز در اروپا به انجام گرفتت فعالیت می‌کند، اظهار علاقه یک کشیش سوئدی به مسلمانان موجب شگفتی انجام گرفته هست.

به نقل «عباس نوشت»، در حالی که جریان اسلام ستیز در اروپا به انجام گرفتت فعالیت می‌کند، اظهار علاقه یک کشیش سوئدی به مسلمانان موجب شگفتی انجام گرفته هست.

به نقل رویدادگزاری رسا، در حالی که در زیادی از کشورهای اروپایی تبِ اسلام هراسی و اسلام ستیزی بالا می‌گیرد، اظهار علاقه یک کشیش سوئدی به مسلمانان موجب شگفتی زیادی از مخاطبان شبکه‌های مجازی انجام گرفته‌هست.

طبق گزارش روخانومامه سوئدی آفتونبلادت (Aftonbladet)، هستفن لیندکوئیست (Stefan Lindquist)، کشیش منطقه هارنوساند (Harnosand) سوئد در صفحه مجازی خود مسلمانان را مهربان توصیف کـــرد.

وی در صفحه خود نوشت: چه می‌انجام گرفت اگر ما آقام سوئد چشمان خود را باز می‌کـــردیم و واقعیت را می‌دیدیم. کاری که من کـــردم و دریافتم که دوستان مسلمان من تا چه اندازه نیکو هستند.

این کشیش سوئدی در مصاحبه با روخانومامه آفتونبلادت گفت: می‌خواهم علاقه و محبت خود را به اکثریت مسلمانان نثار کنم.

وی در مصاحبه خود تاکید کـــرد که به نظر وی ترس و نگرانی رایج در اروپا نسبت به مسلمانان غیر ضروری هست.