عباس نوشت

معماری کم نظیر “مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی نفت ملک عبدالله” (+تصویرش)

۲۰ تیر ۱۳۹۷

پردیس این مرکز(۵ سازه مورد اشاره) شامل مراکز دانش انرژی، رایانه، کنفرانس و نمایشگاه، کتابخانه با آرشیو صد هزار جلدی و نماز خانه می شود.

عباس نوشت؛ رکسانادانیالی– زاها حدید یکی از مشهور ترین معماران سبک واسازی با ملیتی
عراقی- بریتانیایی بود که در دوران حیات خود (درگذشته به سال ۲۰۱۶) پروژه های موفق
زیادی را به سرانجام رساند و جوایز حیاتیی را نیز در کارنامه کاری خود ثبت کـــرد. نام
زاها حدید در سال ۲۰۰۸، به عنوان شصت نهمین خانوم قدرتمند دنیا در مجله فوربز منتشر
انجام گرفت.

یکی از برجسته ترین هنرنمایی های زاها حدید را می توان